Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ngày 24 - Cởi mở hơn

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa