Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Tay thon - Vai gọn

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa