Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Mông với dây kháng lực

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa