Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 16 - Chuỗi bài tập giảm đau mỏi cổ vai gáy 20 phút

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa