Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 12 - bài tập lên tư thế Vua Bồ câu

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa