Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 7 - Vua Bồ Câu (King Pigeon)

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa