Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ngày 13 - Giãn cơ CVG khi Ngồi (gần 1 triệu views)

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa