Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ngày 2 - Giãn cơ Cổ Vai Gáy (CVG) cho người dùng Điện thoại smartphone

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa