Bài tập trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ngày 16 - Giãn cơ Cổ Vai Gáy khi dùng điện thoại nhiều

Nội dung bài tập bị khóa
Nếu bạn đã ghi danh, bạn sẽ cần phải đăng nhập.
Ghi danh vào Khóa học để Mở khóa